Рекомендована література

Початковий рівень

1.            Азарова Л.Є., Зозуля І.Є., Солодар Л.В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 121 с.

 

В посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види завдань, вправи, таблиці, мікротексти для читання, діалоги, наочність, необхідні для вивчення української мови іноземними студентами підготовчого відділення на початковому етапі.

 

Матеріал посібника спрямований на максимальне засвоєння та активне використання комунікативних конструкцій і основ граматики української мови.

 

Розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення.

 

2.            Ворона Н.О., Дегтярьова Т.О., Дунь Н.Л. та ін. Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник./ Уклад.: Н.О. Ворона, Т.О. Дегтярьова, Н.Л. Дунь та ін. – Суми: СумДУ, 2009. – 76 с.

 

Пропоновані граматичні таблиці призначені для студентів-іноземців підготовчого відділення.

 

Порядок розташування відповідає послідовності викладення граматичного матеріалу на початковому етапі навчання і охоплює весь матеріал, передбачений програмою.

 

З метою полегшення сприйняття граматичного матеріалу студентами-іноземцями на початковому етапі навчання закінчення виділяються умовно.

 

Таблиці можуть бути використані як у процесі роботи студентів з викладачем, так і під час самостійної роботи. Зміст і структура поданого матеріалу дозволяють швидко і результативно повторювати граматику, сприяють систематизації набутих знань з української мови.

 

3.            Выхованец И.Р., Карпиловская Е.А., Клименко Н.Ф. Изучаем украинский язык. Расширенный курс. К.: Либідь, 1993. – 272 с.

Книга является продолжением учебного пособия Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карпиловской “Изучаем украинский язык. Самоучитель”, изданного в 1991 г. Она содержит более полное изложение грамматики современного украинского литературного языка. Особое внимание уделяется трудным случаям украинского формо- и словообразования, законам построения словосочетания и предложения. Прилагается русско-украинские словари устойчивых словосочетаний и межъязыковых омонимов. Предложенная система уроков последовательно и в доступной форме раскрывает основы украинской грамматики, способствует формированию базисного словарного запаса, навыков устной и письменной речи. Для студентов вузов

 

4.            Джура М. Вивчаймо українську мову! – Львів: ЛА „Піраміда, 2007.– 212 с.

 

Навчальний посібник Вивчаймо українську мову! – курс української мови як іноземної створено в Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою як навчальний посібник української мови для представників діаспори та всіх тих, хто вивчає українську мову як іноземну.

 

Посібник складається з 23 уроків, ключів з відповідями до вправ, українсько-англійського словника, словника мовознавчих термінів та диска з записами діалогів.

 

5.            Исиченко Ю.А., Калашник В.С., Свашенко А.А. Самоучитель украинского язика. – К.: Вища шк., 1993. – 287 с.

Пропонована авторами книжки система уроків послідовно i в доступній формі розкриває основи української фонетики й граматики, формує базисний словниковий запас, навички усного і писемного мовлення. Особливості мови, що вивчається, розглянуто у заставленні й протиставленні із відповідними особливостями спорідненої російської мови.

Для бажаючих самостійно вивчати українську мову; може бути використана як посібник з української мови на курсах, в семінарах і гуртках Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка.

 

6.            Лисенко Н.О., Кривко Р.М., Світлична Є. І., Цапко Т.П. Українська мова для іноземних студентів. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.

Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації.

Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів. 

 

7.            Лісна О.О. Вивчаємо українську самостійно. Навчальний посібник. – К. , 1992

Призначений для самостійного вивчення української мови. Написаний він нетрадиційно. Це листи вчителя-порадника незнайомому другу, зацікавленому у вивченні української мови. Кожний лист містить певний обсяг мовного матеріалу з фонетики, морфології, синтаксису, який подається поетапно. В посібнику наведені тренувальні вправи, контрольні запитання для самоаналізу засвоєного матеріалу, російсько-український словник та ін.

 

8.            Терлак З., Сербенська О. Украинский язык для начинающих. Львов: 1999. – 264 с.

Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системы, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов. Оно может быть использовано для дальнейшего совершенствования знаний, для выработки навыков овладения украинской речью.

Книга рассчитана на тех, кто знает русский язык в объеме средней школы и для кого изучение украинского языка – это не только необходимость, но и потребность познать культуру одного из великих славянских народов, приобщиться к его духовному миру.

 

9.            Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2007. – 288 с.

 

Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

 

10.         Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих: Учеб. пос. – К.: Просвіта, 1992. – 88 с.

В пособии сжато изложены основные особености фонетики, правописания, словарного состава и грамматики украинского языка в сопоставлении с русским. Предусмотрены упражнения, способствующие практическому овладению украинским языком, а также приводится словарь наиболее употребляемых воинских терминов.

 

Середній рівень

1.            Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Радомська Л.А. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації). Навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 90 с.

Посібник містить рекомендації щодо типових мовленнєвих помилок, суперечливих та складних проблем морфології і синтаксису сучасної української літературної мови. Подано систему вправ, практичних рекомендацій, виконання яких допомагає уникнути помилок у писемному й усному мовленні та сприятиме засвоєнню нових рекомендацій щодо правильного вживання закінчень іменників у формі кличного відмінка, деяких сполучників і прийменників, ступенів порівняння прикметників, використання числівників, дієприкметників, пасивних конструкцій у текстах.

Для викладачів, студентів, учителів, а також для тих, хто працює з українським словом.

 

2.            Довідник з українського слововживання / Л. В. Бутенко – Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – 203 с.

Довідник має на меті сприяти підвищенню мовної культури тих, хто прагне вдосконалювати знання державної мови. Чимало помилок у мовленні спричинено українсько-російською інтерференцією, що має місце за паралельного вживання мов, коли не розмежовують їх граматичних систем, не зважають на їх особливості та самобутність. Елементи однієї мови проникають в іншу, відбувається калькування – так народжується суржик, небезпечний не тільки тим, що деформує сказане, спотворює інформацію, а й тим, що калічить природність і красу нашої мови.

Практичний довідник зі слововживання, у якому використані рекомендації відомих мовознавців, стане в пригоді учням, студентам, їхнім учителям, представникам бізнесу, фахівцям будь-якої сфери знань, кожному, хто хоче довершено опанувати українську мову.

 

3.            Дудка О.О., Шевелєва Л.А. Українська мова. Комплексний довідник. — Харків: Парус-Друк, 2010. — 416 с.

Довідник з української мови укладений за чинними програмами для 12-річної загальноосвітньої школи, затвердженими Міністерством науки і освіти України, і призначений для систематизації та поглиблення знань учнів зі шкільного курсу української мови. Видання містить теоретичні відомості з основних розділів науки про мову.

Довідник рекомендований учням, учителям і всім, хто вивчає українську мову. Він допоможе випускникам ґрунтовно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

4.            Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови. К.: Центр учбової літератури, 2010. – 160 с.

У навчальному посібнику у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови – лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти диктантів і варіанти тестів для самоконтролю. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв’язного мовлення та основам пунктуації.

Посібник розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб, усіх, хто цікавиться проблемами української мови та бажає підвищити рівень мовної культури. 

 

5.            Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Видання третє, виправлене й доповнене. – Х. : Видавничий дім “Школа”, 2006. – 496 с.

Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем.

У довіднику подано різні граматичні теми, лексичні узгодження, уживання літери ґ як у загальних, так і у власних назвах; наведено паралельні форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з огляду на їх російські аналоги. Доречними є додатки: нормативні скорочення, імена по батькові, словнички типових мовних зворотів тощо.

Довідник розраховано на всіх, не байдужих до своєї грамотності.

6.            Ковтюх С.Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати). Навчальний посібник з практичного курсу української мови. – 2-е вид., випр. й допов. – К.: «ВД «Професіонал», 2007. – 592 с.

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з практичного курсу української мови для студентів філологічних факультетів ВНЗ. Головна увага зосереджена на орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правилах, розглянуто питання фонетики, графіки, морфології, синтаксису, деякі аспекти культури мови, уміщено авторські коментарі, методичні рекомендації, норми оцінювання диктантів у школі й ВНЗ, списки рекомендованої літератури та словників, подано вправи різного типу, диктанти, завдання на повторення.

Для студентів філологічних та нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів, учнів, абітурієнтів, учителів, викладачів, для тих, хто бажає підвищити рівень грамотності з української мови.

7.            Коцюбинська Н.М., Коцюбинська А.І. Українська мова: Фонетика. Лексика. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Синтаксис. Навчальний посібник. – Харків: Країна мрій, 2002. – 72 с.

В навчальному посібнику у вигляді таблиць і схем викладений найважливіший матеріал з українського мовознавства. Розглянуті такі розділи: фонетика, лексика, будова слова, словотвір, морфологія, синтаксис.

Книга допоможе швидко і в повному обсязі знайти теоретичні відомості, правильно зробити граматичний розбір мовних і синтаксичних одиниць, дізнатися про звукові і лексичні особливості української мови. Теоретичний матеріал ілюстровано прикладами з творів українських письменників, з публіцистики, з фольклору.

Посібник призначений для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також для всіх тих, хто прагне вдосконалити знання з української мови

 

8.            Куляс П.П. Система – проти автоматизму суржику: редакторський погляд: Навчальний посібник. – К. – ІВО АПН України – Кіровоград: Ярослав, 2009. – 180 с.

 

Для студентів факультетів журналістики, видавничої справи  редагування, а також для студентів-філологів і всіх, хто цікавиться проблемами культури мовлення, історією, сучасним станом та перспективами української мови.

9.            Лисак Л.К. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій. / Л.К.Лисак. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 210 с.

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, функції мови, розкриває зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного й писемного мовлення, види й форми їх реалізації; норми мови професійного спілкування.

Зміст посібника відповідає діючій навчальній програмі з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».

Може бути корисним під час самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами усіх спеціальностей ДДМА денної та заочної форм навчання.

 

10.         Ротова Н.В., Сукачова Г.П., Чуєшкова О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальне видання./ – Харків: VIПА, 2009. – 80 с.

Посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема науковий та офіційно-діловий. Наводяться зразки оформлення різних видів документів. Система завдань, яка поєднує теоретичну та практичну частини курсу, має на меті поглибити й розширити знання студентів про лексичну, граматичну та стилістичну системи мови.

Може бути використаний при підготовці до іспиту з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також в аудиторній роботі, під час самостійної підготовки до практичних занять, заліку. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

11.         Сергієва А.В. Сучасна українська літературна мова та риторика. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 345с.

У навчальному посібнику викладено основні положення щодо історії української мови, лексикологій та фразеології, морфеміки та словотвору, основних правил правопису та пунктуації сучасної української літературної мови. Розглянуто основні риторичні закони, правила проведення публічного виступу, роботи з аудиторією.

Рекомендується аспірантам, студентам денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей, а також усім, хто бажає підвищити свій рівень володіння українською літературною мовою.

 

12.         Українська мова: Енциклопедія // Редкол.: Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства.

 

Розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів.

 

 

Високий рівень

1.            Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. Навчальний посібник для філологічних факультетів університетів. 2-ге вид., доповн. і перероб. – Харків: Вища школа. Вид-во при ХДУ, 1988. – 134 с.

У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв’язки, структурно-граматичні особливості фразеологізмів, а також наводяться зразки лексикографічної систематизації фразеологічних одиниць української мови.

Для студентів університетів та педагогічних інститутів.

 

2.            Бабій І.М., Лісняк Н.І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: Навчальний посібникТернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. – 88 с.

3.            У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з “Сучасної української літературної мови” запропоновано методику проведення лабораторних занять із “Морфеміки і словотвору”. До кожної теми, крім плану і переліку рекомендованої наукової літератури, подано систему вправ для домашнього та аудиторного виконання, контрольні запитання, завдання підсумкового тестового модуля.

Для студентів і викладачів філологічних факультетів, учителів-словесників.

 

 

4.            Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. К.: Либідь, 1993. — 336 с.

У підручнику аналізуються теоретичні питання граматики з огляду на нові теоретичні здобутки українського мовознавства та сучасні продуктивні мовознавчі ідеї.

Системно викладено теоретичний курс морфології сучасної української літературної мови, а також розглянуто всі основні явища іменної та дієслівної словозміни. По-новому висвітлено принципові теоретичні питання: класифікацію частин мови, функції основних граматичних категорій, розвиток граматичних значень певних класів слів тощо.

Для студентів філологічних факультетів вузів.

 

5.            Бодик О.П., Рудакова Т.М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.

У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ, запропоновано запитання та завдання для самоконтролю, які дають можливість організувати студентів для самостійної роботи. Подано схеми лексикологічного та фразеологічного розборів, наводяться їхні зразки. У теоретичній частині проведено ґрунтовне наукове дослідження іншомовних лексичних запозичень у словниковому складі сучасної української літературної мови, укладено „Тлумачний словник іншомовних соціально-економічних запозичень.

Для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.

 

6.            Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Радянська школа, 1984. – 160 с.

У книзі розглядається одне з питань культури усного мовлення – наголос слів та їх форм. На матеріалі сучасних словників та української поетичної мови XIX–XX ст. аналізуються акцентуаційні особливості самостійних і службових слів, характеризуються закономірності та встановлюються основні тенденції їх наголошування. При паралельному акцентуванні слів визначається більш уживаний наголос, а за наявності розбіжностей в наголосі слів та їх форм у різних джерелах уточнюється літературна норма.

 

7.            Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К., Либідь, 1993. — 368 с.

У підручнику розглядаються основні питання синтаксису сучасної української мови: типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв’язки, семантико-синтаксичні відношення. Інтерпретацію багатьох синтаксичних явищ подано у світлі функціональної теорії.

Системно викладено аспекти вивчення синтаксичних одиниць і передусім речення. Висвітлено формально-синтаксичну, семантико-синтаксичну і комунікативну організацію речення, а також структурування його парадигм. Детально проаналізовано сукупність синтаксем як мінімальних синтаксичних одиниць, функціонування словосполучень тощо.

Для студентів філологічних факультетів вузів.

 

8.            Вихованець І., Городенська. К. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / За ред. І. Вихованця. Київ: Унів. вид-во «Пульсари», 2004.

У теоретичному курсі описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови. Розглянуто з позиції функціонально-категорійної граматики центральні питання морфології: морфологічні одиниці й типи морфологічних категорій; функції морфологічних одиниць і категорій; взаємозв’язки морфології, синтаксису і словотвору. Апробовано теоретичні засади нової академічної граматики української мови.

Призначено для мовознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів, учителів.

 

9.            Горпинич В.О. Морфологія української мови. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.— К.: ВЦ «Академія», 2004. — 336 с.

У підручнику висвітлено основні закономірності морфологічної системи української мови, проаналізовано на рівні сучасних наукових досягнень категоріальне значення, морфологічні категорії, синтаксичні властивості і суфікси частин мови. Є в ньому відомості з історії формування частин мови та з історії лінгвістичного вчення, короткий термінологічний словник.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

10.         Демська О. Вступ до лексикографії. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 266 с.

Лексикографія починає свою історію як практика укладання словників і впродовж багатьох століть є практичною дисципліною як в Україні, так і у світі. Але впродовж XX ст. виформовується теоретична її складова, а згодом лексикографія стає самостійною теоретичною лінгвістичною дисципліною. Пропоновану працю присвячено, власне, проблемам теоретичної лексикографії. У книжці розглянуто базові терміни, статус, структуру та місце лексикографії в системі мовознавчих дисциплін, окремий розділ зосереджено на аналізі та описі словника, його типів, а також інноваційних аспектах сучасної лексикографії.

Для студентів-філологів вищої школи, а також усіх, хто вивчає й досліджує чи цікавиться лексикографією, словникарством, українською мовою.

 

11.         Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика. К.: Довіра, 2007.- 262 с.

Книжка присвячена вивченню мови з огляду на її творця – український етнос, що породив мовний феномен як ключовий елемент національної культури. Так званий антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць збуджує зацікавленість до місця мови як суспільного явища в системі духовних цінностей етносу, до взаємовідносин народу -творця мови та власне мови як значною мірою творця її носія. Адже не лише людина впливає на мову, а й мова формує особистість. Продуктивність такого вивчення мовного феномена, що є предметом етнолінгвістичних студій, важко переоцінити.

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів і вчителів середньої школи, студентів та учнів, на широке коло допитливих, що цікавляться проблемами розвитку української мови як ключової ознаки національної культури.

 

12.         Кононенко В. Мова у контексті культури. Київ – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 390 с.

У монографії висвітлено теоретичні засади нової галузі знань – лінгвокультурології, проблеми формування мовної особистості як носія культурної інформації. Простежено реалізацію лінгвокультурологічних принципів у вивченні концептуальних і символічних понять у мовних категоріях і образах. Показані особливості відтворення мовно-естетичних знаків у тексті, визначені культурологічні особливості мовостилю Т. Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, М.Коцюбинського.

 

13.Краснобаєва-Чорна Ж., Боровик А. Сучасна українська фразеографія: Довідник. Донецьк: ДонНУ, 2011. – 93 с.

Визначено основні аспекти використання фразеологічних словників у сучасній україністиці. Здійснено систематизований опис найвідоміших лексикографічних праць з фразеології XX ст. – поч. XXI ст. на основі передмов до поліграфічних видань, рецензій, навчальних посібників, наукових статей, енциклопедій тощо. Опрацьовано структуру бази даних “Сучасна українська фразеографія”.

 

14.         Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. – К.: Вища шк., 2003, 462 с.

 

Висвітлено курс стилістики української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Розглянуто теоретичні питання стилістики, джерела виникнення і формування лінгвостилістики, її основні поняття й категорії. Подано визначення і класифікації стилів, проаналізовано специфіку розвитку і становлення стилів та підстилів сучасної української мови, жанрово-стилістичну диференціацію мовних текстів. Вміщено також словник лінгвостилістичних термінів.

 

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

15.         Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: Підручник. Знання, 2010. — 270 с.

У підручнику висвітлено найважливіші питання лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема подано системно-семасіологічну характеристику словникового складу української мови, опис основних системних зв’язків у лексиці, розглянуто природу і структуру лексичного значення слова, проблему типології лексичних значень, смислову структуру слова, види семантичної деривації, актуальні питання української фразеології, а також сучасної української лексикографії. Опис одиниць фонетики здійснено в артикуляційному, акустичному і власне лінгвістичному (функціональному) вимірах. При цьому автори спиралися на здобутки фонетичної теорії, власний досвід викладання, а також на дослідження звукової системи української літературної мови, здійснені в лабораторіях експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців. Книга буде корисною також усім, кого цікавить сучасна українська літературна мова.

 

Online WordPressORG template HostingReview
Вейк Николас ван