Освіта

1352313201_bolonskiy-process-v-vuzah-ukrainyОсвіта є найважливішим конструктом цивілізації, визначальним фактором соціально-економічного прогресу суспільства. Кожна країна відповідно до свого історичного розвитку, національних традицій, умов, перспектив формує свою систему освіти.
Освіта в Україні – відповідно до Закону України «Про освіту», грунтується на принципах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.
Структура і доцільність створеної в країні системи освіти характеризують її ефективністю і перспективністю розвитку.

Структура освіти в Україні наступна.

1. Дошкільна освіта. Система дошкільної освіти включає мережу дошкільних навчальних закладів, наукові та методичні установи, органи управління освітою, сім’ю.

2. Загальна середня освіта. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується з урахуванням демографічної, етнічної та соціально-економічної ситуації за освітніми рівнями. Відповідно до освітнім рівнем функціонують загальноосвітні навчальні заклади I ступеня (початкова школа); II ступеня (основна школа); III ступеня (старша школа). Загальноосвітні навчальні заклади всіх трьох ступенів можуть функціонувати інтегровано або самостійно.
Навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести-або семирічного віку.

3. Позашкільна освіта. Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

4. Професійно-технічна освіта. Професійно-технічна освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну середню освіту.
У системі професійно-технічних навчальних закладів здійснюється трирівнева професійну освіту. Кожна ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і закріплюється присвоєнням випускникам відповідної кваліфікації. Випускники нижчого ступеня за власним бажанням можуть продовжити далі.

5. Вища освіта. Вища освіта – рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який грунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.
Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. У вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.
У травні 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу на Конференції міністрів європейських країн у Бергені. Як учасниця Болонського процесу, Україна повинна вирішити ряд першорядних ключових завдань, що передбачають введення до 2010 року стандартів, рекомендацій та основних інструментів Європейського простору вищої освіти: національної рамки кваліфікацій, інноваційної Європейської кредитно-трансферної системи, додатки до диплома європейського зразка.
Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет.

6. Післядипломна освіта. Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі отриманого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

7. Аспірантура.

8.Докторантура.

9.Самоосвіта. Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми і т. д.

Джерело:
http://ru.wikipedia.org

Online WordPressORG template HostingReview
Вейк Николас ван